Pedagog

Pedagog szkolny  - mgr Anna Morawska

Godziny dyżurów :


 

Poniedziałek    9.00 – 13.30

Wtorek           9.00 - 13.30

Środa             9.00- 13.30

Czwartek        9.00 - 13.30

 Piątek             8.00 - 12.00


          Jeżeli istnieje potrzeba spotkania się na inną godzinę jestem do Państwa dyspozycji.

 

Pedagog szkolny – któż to taki?

 Gabinet, biurko, pisma, teczki indywidualne, stypendia i ulubione przez niektórych nauczycieli ostrzeżenie: „Bo pójdziesz do pedagoga!" - to często standard w myśleniu o roli mojej pracy.

 

Czasami zadaję sobie pytania:

 • Czy rodzice, nauczyciele i uczniowie wiedzą, czym się zajmuje pedagog szkolny?
 • Jakiego pedagoga potrzebuje współczesna szkoła?

Zacznę może od krótkiego wprowadzenia historycznego. Pedagog szkolny to osoba zatrudniona w szkole w celu uzupełniania, pogłębiania i rozszerzania działalności dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej prowadzonej przez nauczycieli. Stanowisko to powołano do sprawowania opieki wychowawczej nad młodzieżą w szkole oraz do koordynowania współpracy z domem.

Obecnie najważniejszym dokumentem mówiącym o pracy pedagoga szkolnego jest  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. Nr 228, poz. 1487)

 

Głównym zadaniem należącym do psychologa szkolnego, w myśl cytowanego rozporządzenia, jest organizowanie na terenie szkoły pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.  

 § 29 w/w rozporządzenia mówi, iż do zadań psychologa w szkole należy:

 1.  prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, a także wspieranie mocnych stron uczniów;
 2.  minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz realizacja rożnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym poszczególnych uczniów;
 3. prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej.

 

  Tyle mówi literatura i przepisy prawa, a jak wygląda codzienna praca?

Codzienna praca obejmuje:

      ·         przeciwdziałanie niepowodzeniom szkolnym;

      ·         działalność interwencyjną, środowiskową i socjalną;

      ·         koordynowanie i mediacje w sprawach związanych z nauką i wychowaniem,

      ·         organizowanie działalności profilaktycznej i terapeutycznej w szkole. 

Drogi uczniu – jeżeli:

 • Martwi Cię coś, z czym nie potrafisz sobie sam poradzić.
 • Czujesz się samotny i niezrozumiany.
 • Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem.
 • Masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej.
 • Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem.
 • Chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób.
 • Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.

Dla rodziców i nauczycieli pedagog może być pomocny:

 • w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb ich dziecka
 • przyczyn niepowodzeń szkolnych
 • w określaniu form i sposobów udzielania pomocy dziecku i rodzinie.

Działania pedagoga szkolnego obejmują zatem wszystkie

płaszczyzny szkolnego życia.

W ramach swojej pracy pedagog szkolny współpracuje z takimi placówkami wspierającymi szkołę w realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych, w tym:

 • Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną
 • Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej
 • Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • Sądem Rejonowym – głównie Wydział III Rodzinny i Nieletnich
 • Zespołem Interdyscyplinarnym
 • Komendą Powiatową Policji;