EWD 2014

 

Wskaźniki EWD dla poszczególnych klas i szkoły:

 

 

Liczba ucz niów

GH

 

Część humani styczna

GH – P

 

Język polski

GH – H

 

Historia i wiedza o społeczeń stwie

GMP

Część matematy czno – przyrodni cza

GM – P

 

Przedmioty przyrodni cze

GM – M

 

Matematy ka

Klasa III a

23

3,5

2,9

3,5

2,5

5,0

– 0,1

Klasa III b

24

6,1

7,6

4,0

1,6

0,8

1,6

Klasa III c

26

– 0,2

0,7

– 0,9

4,0

4,6

2,4

SZKOŁA

73

3,0

3,7

2,1

2,7

3,5

1,4

 

 

Porównanie  wskaźników EWD uzyskanych w kolejnych latach:

 

Część

humanistyczna

Część

matematyczno - przyrodnicza

Klasa III a

3,5

2,5

Klasa III b

6,1

1,6

Klasa III c

– 0,2

4,0

Szkoła 2014

3,0

2,7

Szkoła 2013

– 0,4

3,5

Szkoła 2012

3,2

0,5

Szkoła 2011

3,6

– 0,4

Szkoła 2010

1,42

0,65

Szkoła 2009

4,51

1,71